artykuł nr 1

Uchwały ORL WIL 2020 (VIII kadencja)

119/2020/VIII w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego w wyborach delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

118/2020/VIII w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata

117/2020/VIII w sprawie obsługi prawnej Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

116/2020/VIII w sprawie obsługi prawnej Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego

115/2020/VIII w sprawie obsługi prawnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

114/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na 2021 r.

113/2020/VIII w sprawie zwołania XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

112/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń ORL WIL w roku 2021

110-111/2020/VIII uchwała osobowa

109/2020/VIII uchwała poufna

108/2020/VIII w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

106/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały nr ORL-862020VIII ORL WIL w sprawie komisji ds. obsługi prawnej WIL

105/2020/VIII w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

104/2020/VIII w sprawie powołania Zastępcy Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

103/2020/VIII w sprawie wsparcia prawnego dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

102/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prace wykończeniowe w nieruchomości zakupionej na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Starej Szwalni przy ul. Skarbowej w Lesznie

101/2020/VIII w sprawie zakupu nieruchomości w budynku Starej Szwalni przy ul. Skarbowej w Lesznie na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

100/2020/VIII w sprawie noclegów dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w obiekcie WILla Medica w Poznaniu przy al. Niepodległości 35 w związku z epidemią SARS-CoV-2

96-99/2020/VIII uchwała osobowa

92-95/2020/VIII uchwała osobowa

91/2020/VIII w sprawie uruchomienia programu testów PCR w związku z wirusem SARS-CoV-2 dla członków WIL

90/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia rekomendacji komisji ds. obsługi prawnej WIL

89/2020/VIII w sprawie powołania komisji ds. pozyskania nieruchomości dla Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

87-88/2020/VIII uchwała osobowa

86/2020/VIII w sprawie powołania komisji ds. obsługi prawnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

85/2020/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych ORL WIL

84/2020/VIII w sprawie sfinansowania publikacji „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 2000-2019”

81-83/2020/VIII uchwała osobowa

79-80/2020/VIII uchwała poufna

76-78/2020/VIII uchwała osobowa

75/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko naczelnej pielęgniarki

74/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

73/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

72/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

71/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

70/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

69/2020/VIII w sprawie zmiany opłaty za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

68/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

67/2020/VIII w sprawie powołania nowego członka Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

66/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

65/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

64/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

63/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

62/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

61/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

60/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

59/2020/VIII uchwała osobowa

58/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń ORL WIL w roku 2020

57/2020/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

56/2020/VIII uchwała osobowa

55/2020/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

46-54/2020/VIII uchwała osobowa

45/2020/VIII w sprawie zwołania XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

42-43/2020/VIII uchwała poufna

41/2020/VIII w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

40/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń ORL WIL w roku 2020

39/2020/VIII w sprawie zwołania XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

37-38/2020/VIII uchwała osobowa

36/2020/VIII w sprawie zwołania XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

33-35/2020/VIII uchwała osobowa

32/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

31/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko naczelnej pielęgniarki

30/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 162-2019-VIII w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przez WIL

29/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 148-2029-VIII ORL WIL w sprawie zatwierdzenia zasad wykonywania funkcji członka organu WIL Prezydium ORL, komisji problemowych oraz zespołów oraz pełnomocników Prezesa ORL

28/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia II Balu Lekarzy i Prawników organizowanego przez Delegaturę WIL w Lesznie w dniu 18 stycznia 2020 r.

27/2020/VIII w sprawie nadania odznaczenia MENTOR

26/2020/VIII w sprawie nadania odznaczeń Zasłużony dla WIL

25/2020/VIII w sprawie nadania Medalu Honorowego WIL

24/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 147-2019-VIII w sprawie powołania Zespołu ds. analizy kierunków i zasadności refundacji i wsparcia finansowego członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

23/2020/VIII w sprawie projektu budżetu WIL na 2020 rok

22/2020/VIII w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu WIL za rok 2019

21/2020/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania ORL WIL za 2019 rok i rekomendowanie go do zatwierdzenia XLIII OZL

15-20/2020/VIII uchwała osobowa

14/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

13/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko naczelnej pielęgniarki

12/2020/VIII uchwała osobowa

11/2020/VIII w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych

10/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 147/2019/VIII w sprawie powołania Zespołu ds. analizy kierunków i zasadności refundacji i wsparcia finansowego członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

9/2020/VIII w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

8/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizację nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

7/2020/VIII w sprawie kandydatów do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

1-6/2020/VIII uchwała osobowa