artykuł nr 1

Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to organ izby lekarskiej, którego zadaniem jest prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie zasad etyki i deontologii zawodowej.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy działający w jego imieniu i na jego zlecenie mają za zadnie:

  • wykonywać czynności sprawdzające i prowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy o izbach lekarskich,
  • występować jako oskarżyciel przed sądami lekarskimi;
  • składać Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może przeprowadzać postępowanie dowodowe na wniosek stron lub z urzędu. Postępowanie dowodowe może zakończyć się przedstawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do Okręgowego Sądu Lekarskiego, umorzeniem postępowania, odmową wszczęcia postępowania i zakończeniem w inny sposób np. przekazaniem sprawy do prokuratury lub innej okręgowej izby lekarskiej.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.