artykuł nr 1

Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego

  • Rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w trybie art. 53 ustawy o izbach lekarskich;
  • Rozpatruje zażalenia na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;
  • Rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  • Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z  działalności;
  • Dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.

 

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.