artykuł nr 1

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

 • Sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
 • Upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
 • Reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
 • Wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6-14 i 17-24 ustawy o izbach lekarskich;
 • Udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich;
 • Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
 • Zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
 • Wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
 • Ustala liczbę członków prezydium;
 • Prowadzi bieżące sprawy izby;
 • Wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
 • Prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
 • Prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
 • Prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • Wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
 • Prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.
Dostępne kategorie:
Zadania
Skład osobowy