artykuł nr 1

Zadania Okręgowego Zjazdu Lekarzy

  • Podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;
  • Ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;
  • Rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
  • Rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
  • Uchwala regulaminy okręgowej rady lekarskiej;
  • Uchwala regulaminy okręgowej komisji rewizyjnej;
  • Ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
  • Dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  • Dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • Określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej których pełnienie może być wynagradzane.
Dostępne kategorie:
Zadania
Skład osobowy